Regulamin Wypożyczalni

§ 1. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Z wypożyczalni może skorzystać każda osoba, która zapisze się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Nogajowej w Czeladzi (w skrócie: MBP) stając się czytelnikiem MBP.
 2. Osoba zapisująca się do MBP zobowiązana jest:
  a) okazać dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość osoby zapisującej się,
  b) złożyć podpis na karcie zapisu jako akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Za osobę niepełnoletnią czynności, o których mowa w pkt 2 niniejszego § dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Wypożyczenie materiałów bibliotecznych jest bezpłatne.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować MBP o wszelkich zmianach danych osobowych uwzględnionych w karcie zapisu.
 6. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny należy pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 7. Na terenie MBP obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów, zwierząt, palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 8. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, może być pozbawiony prawa do korzystania
  z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik wypożyczalni w porozumieniu z dyrektorem MBP.

§ 2. WYPOŻYCZANIE

 1. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć do 3 egzemplarzy materiałów bibliotecznych na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Bibliotekarz może przedłużyć termin wypożyczenia materiałów bibliotecznych, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników lub skrócić ten termin, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. lektury szkolne).Termin wypożyczenia odrębny od wskazanego w pkt 1) niniejszego § czytelnik zobowiązany jest potwierdzić własnoręcznym podpisem.
 3. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może rezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczonemu przez innych czytelników.
 4. Materiały biblioteczne wypożyczane i zwracane podlegają rejestracji przez bibliotekarza aktualnie dyżurującego w MBP.
 5. Przy wypożyczaniu cennych, rzadkich lub trudnych do zdobycia materiałów bibliotecznych czytelnik składa czytelny podpis przy dacie wypożyczenia.
 6. Zbiór podręczny MBP nie podlega wypożyczeniu, a czytelnik może z niego korzystać tylko na miejscu.
 7. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę do bibliotekarza dyżurującego.

§ 3. POSZANOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych, powinien też zwrócić uwagę na ich stan przed dokonaniem wypożyczenia. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 2. Materiały biblioteczne zagubione, zniszczone lub uszkodzone czytelnik powinien odkupić lub zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni, w zależności od aktualnej wartości zagubionych, zniszczonych lub uszkodzonych materiałów bibliotecznych.
 3. Za wpłacone odszkodowanie, o którym mowa w pkt 2) niniejszego § czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

§ 4. PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad ustalony termin, o którym mowa w pkt 1 i 2 § 2.1 niniejszego regulaminu, MBP pobiera opłaty ustalone w cenniku opłat regulaminowych.
 2. Czytelnik, do którego MBP wysyła upomnienia, wezwania o zwrot materiałów bibliotecznych i/lub uiszczenia opłat, pokrywa ich koszty zgodnie z cennikiem opłat regulaminowych.
 3. Jeżeli czytelnik, pomimo wysyłanych upomnień i wezwań nie dokonuje zwrotu materiałów bibliotecznych i/lub uiszczenia opłat, MBP ma prawo wstrzymać wypożyczenia i dochodzić swych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych MBP informuje, że dane osobowe zbierane i przechowywane są jedynie do realizacji podstawowych zadań bibliotecznych wynikających z przepisów prawa.
 2. Każdy czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2016 r.
do góry