Regulamin Czytelni

§ 1. OGÓLNE ZASADY

 1. Z czytelni należącej do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Noganowej (w skrócie: MBP) może skorzystać każda osoba, które pozostawi u dyżurującego bibliotekarza, na okres korzystania z czytelni, ważny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość danej osoby. W dalszej części regulaminu osoba ta określana jest jako czytelnik.
 2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 3. Wierzchnie okrycie i bagaż podręczny czytelnik zobowiązany jest pozostawić w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 4. Na terenie MBP obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów, zwierząt, palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
 5. Miejsca w czytelni czytelnik zajmuje w sposób dowolny.
 6. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu lub zachowujący się niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami, może być pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik czytelni w porozumieniu z dyrektorem MBP.

§ 2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY

 1. W czytelni czytelnik może korzystać ze zbiorów czytelni oraz innych zasobów MBP.
 2. Przyniesione ze sobą materiały biblioteczne czytelnik zobowiązany jest zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 3. Ze zbiorów czytelni, w tym również czasopism bieżących czytelnik korzysta za pośrednictwem dyżurującego bibliotekarza.
 4. Jeżeli czytelnik zamierza w następnych dniach korzystać z materiałów dostarczonych spoza zbioru podręcznego, dyżurujący bibliotekarz może je zatrzymać w czytelni do dyspozycji czytelnika.
 5. Na prośbę czytelnika rezerwuje się materiały biblioteczne, z których chwilowo korzysta inna osoba.
 6. Materiały biblioteczne, z których czytelnik korzysta w czytelni nie mogą być wynoszone poza czytelnię.
 7. Przed opuszczeniem czytelni, czytelnik zwraca materiały biblioteczne, otrzymując dokument, o którym mowa w pkt 1 § 1.1 niniejszego regulaminu.
 8. Istnieje możliwość - dla stałych mieszkańców Czeladzi - wypożyczenia materiałów bibliotecznych do domu:
  a) w przypadku Czytelni Naukowej, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży i Filii 2 - od soboty od godziny 14 00 do poniedziałku do godziny 10 00,
  b) w przypadku Filii 1, Filii 4 i Filii 5 - od piątku od godziny 18 00 do poniedziałku do godziny 12 00
 9. Istnieje możliwość wypożyczenia do domu czasopism za opłatą przewidzianą w cenniku opłat regulaminowych.
 10. Jeżeli czytelnikowi potrzebne są materiały biblioteczne, których nie ma w zbiorach Biblioteki, bibliotekarz jest zobowiązany do poinformowania, w której w z bibliotek na terenie miasta lub województwa mogą się one znajdować.
 11. Na prośbę czytelnika dyżurujący bibliotekarz może sprowadzić materiały biblioteczne z innych bibliotek (biorąc pod uwagę miesięczny okres oczekiwania) - koszty przesyłki bądź dowozu materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik.
 12. Dyżurujący bibliotekarz udziela informacji dotyczących zbiorów bibliotecznych, doboru literatury na wskazany przez czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w MBP.
 13. Na prośbę czytelnika dyżurujący bibliotekarz może skopiować wskazany fragment materiałów bibliotecznych nie większy jednak niż arkusz wydawniczy, tj. 22 strony (zgodnie z przepisami prawa autorskiego pozwalającego na kopiowanie fragmentów opublikowanych materiałów).

§ 3. POSZANOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Na kopiowanie materiałów bibliotecznych czytelnik musi uzyskać zgodę dyżurującego bibliotekarza.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów bibliotecznych.
 3. Za uszkodzenie materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest uiścić odszkodowanie w wysokości wynikającej z cennika opłat regulaminowych.
 4. Za wpłacone odszkodowanie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego § czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

§ 4. KORZYSTANIE Z ZASOBÓW SIECI INTERNET

 1. Czytelnia udostępnia czytelnikowi zasoby sieci INTERNET jako dodatkowego źródła informacji przy realizacji kwerendy lub do innych określonych przez czytelnika celów (np. korzystanie z poczty elektronicznej).
 2. Na prośbę czytelnika dyżurujący bibliotekarz może wydrukować wyszukane materiały lub przekopiować je na dostarczony przez czytelnika nośnik elektroniczny. Czytelnik ponosi opłaty związane z wydrukowaniem wyszukanych materiałów. Wysokość opłat określona jest w cenniku opłat regulaminowych.
 3. Za wpłacone opłaty, o których mowa w pkt. 2 niniejszego § czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 4. Czytelnik nie może wykorzystywać programu poczty elektronicznej z adresem zwrotnym MBP do celów prywatnych. Możliwe jest korzystanie tylko z własnego konta poczty elektronicznej.

§ 5. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor MBP.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2016 r.
do góry