Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mbp.czeladz.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2020-11-26.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;

Aktualnie niedostępnymi są niektóre pliki do pobrania oraz niektóre pliki audiowizualne. Prace nad uzyskaniem pełnej dostępności cyfrowej są w toku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-09.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Nogajowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Monika Zięba, adres e-mail
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 265-10-02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Budynek Biblioteki Głównej usytuowany jest przy ulicy 1 Maja 27 w Czeladzi. Do budynku prowadzi jedno wejście od frontu.

Do budynku prowadzi szeroki podjazd. Drzwi wejściowe są rozsuwane i składają się z dwóch przezroczystych, oznakowanych w widoczny sposób, skrzydeł. Za pierwszymi drzwiami wejścia głównego znajdują się drugie drzwi rozsuwane, również oznakowane w widoczny sposób.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek jest dostępny dla dla osób poruszających się na wózkach.  Na parterze do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci i Młodzieży prowadzą szeroki drzwi bez progu umożliwiające dostęp osobom poruszającym się na wózkach. Wewnątrz pomieszczenia istnieje możliwość swobodnego operowania wózkiem.

Na piętrze znajdują się Wypożyczalnia dla Dorosłych i Czytelnia Naukowa. Osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się tam korzystając z windy. Wewnątrz obu pomieszczeń istnieje możliwość swobodnego operowania wózkiem.

Toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parterze, przy schodach na piętro budynku. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Oznaczenia pomieszczeń opisane są w sposób kontrastowy (ciemna bezszeryfowa czcionka na jasnym tle drzwi). oraz w alfabecie Brajla. W Czytelni Naukowej znajduje się pętla indukcyjna ułatwiająca słyszenie osobom z dysfunkcją słuchu. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje jednak możliwość zaparkowania na podjeździe na wprost głównego wejścia do budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 1

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Filia nr 1 mieści się na parterze budynku przy ulicy 11 Listopada 8 w Czeladzi. Do budynku prowadzą dwa wejścia - frontowe i tylne.

Wejście główne od strony ulicy 11 Listopada znajduje się na frontowej ścianie budynku. Do wejścia prowadzą szerokie 3-stopniowe schody z barierką pośrodku. Brak podjazdu lub platformy służącej do transportu osób poruszających się na wózkach. Do budynku prowadzą szerokie drzwi wyposażone w siłowniki ułatwiające ich otwieranie.

Wejście tylne służy do celów transportowych i ewakuacyjnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wewnątrz budynku pomieszczenia są nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi w budynku nie mają progów, klamki można obsługiwać jedną ręką. Skrzydła drzwiowe, wykonane z przezroczystych tafli, są oznakowane w widoczny sposób. Brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Oznaczenia pomieszczeń nie są opisane w sposób kontrastowy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 2

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Filia nr 2 mieści się w parterowym pawilonie przy ulicy Nowopogońskiej 227 D-E w Czeladzi. Do budynku prowadzą dwa wejścia - frontowe i tylne.

Wejście główne od strony ulicy Nowopogońskiej znajduje się na frontowej ścianie budynku. Przed drzwiami znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi są wyposażone w siłowniki ułatwiające ich otwieranie.

Wejście tylne znajduje się od strony zaplecza pawilonu i służy do celów transportowych i ewakuacyjnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wewnątrz budynku dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia biblioteki. W każdym z pomieszczeń istnieje możliwość swobodnego operowania wózkiem. Drzwi w budynku nie mają progów, nie ma drzwi wewnętrznych. Wszystkie stanowiska obsługujące petentów są dostępne dla osób m.in. poruszających się na wózkach. Brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Oznaczenia pomieszczeń nie są opisane w sposób kontrastowy.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Filia nr 5 - Mediateka

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Filia nr 5 mieści się w budynku byłej Cechowni na terenie byłej kopalni Saturn przy ulicy Dehnelów 43. Do budynku prowadzi jedno wejście frontowe. 

Do budynku prowadzą szerokie drzwi bez progu umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach. Przed budynkiem znajduje się wygodny parking dla czytelników. Z parkingu do biblioteki prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. 

 Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Parter biblioteki jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do wszystkich pomieszczeń prowadzą szeroki drzwi baz progów, a odstępy między regałami umożliwiają swobodne opewrowanie wózkiem. Na parterze znajduje się toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na piętro prowadzą szerokie schody z poręczą. W budynku nie ma windy. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Pomieszczenia są opisane w sposób kontrastowy (czarne litery na białym tle) oraz w alfabecie brajla. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnościami

Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Kopalnia Kultury

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Trznadla 1 w Czeladzi. Przed wejściem brak poręczy, podjazdu. Pozostałe wejścia mają charakter gospodarczy i ewakuacyjny.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku znajdują się dwa korytarze. W głównym holu znajduje się wejście do sali kinowej i szatni. Korytarz na parterze prowadzi do sali tanecznej, plastycznej i toalet w tym dla niepełnosprawnych. Oznaczenia pomieszczeń opisane są w sposób kontrastowy.

Z holu na parterze można dostać się schodami na piętro. Schody wyposażone są w poręcz, stopnie oznaczone są za pomocą zmiennej faktury.

Z holu na piętrze można dostać się do sal tanecznych, pomieszczeń biurowych oraz toalety. Brak toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami. Oznaczenia pomieszczeń opisane są w sposób kontrastowy.

W piwnicy znajduje się korytarz prowadzący do sali prób, pomieszczeń gospodarczych oraz studia nagrań.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób
z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem znajduje się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Na teren Kopalni Kultury można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

do góry