Dane adresowe:

Miejska Biblioteka Publiczna
im. Marii Nogajowej

ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź
tel. 32 265 10 02, 32 265 47 83

Jesteś na: Strona główna / Dla czytelników / Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Pracownicy MBP w Czeladzi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi z siedzibą przy ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź.

 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez email:  iodo[at]mbp.czeladz.pl (zamiast [at] proszę wpisać symbol @).

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
  a) zatrudnienie i wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy,
  b) zapewnienie bezpieczeństwa poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego (gdy występuje w danym obiekcie). 

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a) wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. c RODO; ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 poz. 917 z późniejszymi zmianami);
  b) realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania. 

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania, np. dane osobowe niezbędne dla realizacji stosunku pracy będą przechowywane przez okres 50 lat. Po upływie wymienionych okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
  a) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
  b) sprostowania danych osobowych,
  c) żądania usunięcia danych,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa. 

 9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania i realizowania stosunku pracy. 

 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą profilowane.

Kontrahenci i Partnerzy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi z siedzibą przy ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź.

 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez email: iodo[at]mbp.czeladz.pl (zamiast [at] proszę wpisać symbol @).

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest  zawarcie umowy, umowy cywilnoprawnej, ewentualne dochodzenie roszczeń albo obrona w sprawie roszczeń lub praw Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 5.  Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych. Okresy przechowywania mogą się różnić w zależności od celów przetwarzania, tj.:
  a) dane związane z zawartą umową przechowywane będą przez cały czas trwania umowy,
  b) po wygaśnięciu  umowy  dane osobowe są przechowywane 7 lat, 
  c) w przypadku, gdy wierzytelność Miejskiej Biblioteki Publicznej zostanie zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu, okres przetwarzania danych w celu jej dochodzenia w postępowaniu egzekucyjnym wynosi 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego,
  d) dane przetwarzać będziemy celem kontaktowania się do czasu cofnięcia Pana/Pani zgody.
  Po upływie wymienionego okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
  a) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
  b) sprostowania danych osobowych,
  c) żądania usunięcia danych,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy prawa.

 9. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.  Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

Kandydaci do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) – dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi z siedzibą przy ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź.

 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym skontaktować się można poprzez email: iodo[at]mbp.czeladz.pl (zamiast [at] proszę wpisać symbol @).

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest uzyskanie zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi.

 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na jej podstawie Pana/Pani podanie o pracę będzie przechowywane i wykorzystane na potrzeby ewentualnego zatrudnienia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czeladzi. 

 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, a także podmiotom  przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.

 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni usuwane są niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
  a) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
  b) sprostowania danych osobowych,
  c) żądania usunięcia danych,
  d) żądania ograniczenia przetwarzania,
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

Redakcja strony: Ochrona danych osobowych Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna
 • Pierwsza publikacja:Kolek Grzegorz2018-06-08 13:09:26
 • Aktualizacja publikacji:Kolek Grzegorz2018-06-08 13:21:50
 • Wytworzenie publikacji:Kolek Grzegorz2018-06-08 13:21:45
 • Zatwierdzenie informacji:Kolek Grzegorz2018-06-08 13:21:45
Drukuj Liczba odwiedzin: 56

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl